19157980204در اویـل فصل بهار مردها پشم گوسفندها را می چینـند و پس از تفکیک رنگ آنها را برای ریسیدن آماده می کنند.

بانوان بختیاری پشم ها را می شویند وپس ازخشک شدن آنها را تصفیه می کنند و  پشم ها به وسیله دوک که ساخت دست مردان بختیاری است به نخ تبدیل می شوند.

بعد از آماده و بسته بندی شدن ، نخ ها برای بافت فرش،گبه و گلیم مورد استفاده قرار می گیرند.