20311743324پشم پس از ریسیدن توسط بانوان بختیاری بر روی دوک قرار می گیرد وزمانی که وزن آن به 500گرم رسید از روی دوک جدا ورنگ بندی می کنند .

گلوله های نخ را به صورت زوج کنار هم قرار می دهند و برعکس ریسیدن پشم که بادست راست انجام می شود اینکار با دست چپ انجام می گیرد.

بعد از آماده و بسته بندی شدن، نخ ها برای بافت فرش،گبه و گلیم مورد استفاده قرار می گیرند.