38086063143پشم یک لا توسط بانوان بختیاری تولید می شود،شیوه تولید این نخ با نخ دولا فرق دارد!

این نخ زحمت بیشتری نسبت به نخ دولا دارد که پس از شستن وتصفیه پشم آن رابرای ریسیدن آماده می کنند  نخ باید بصورت خام و یک حال ریسیده شود که برعکس نخ دولا فقط بادست راست ریسیده می شود. .

پس از پایان کار آن را بصورت دسته های چند کیلویی درست می کنند تابرای بافت فرش گلیم و گبه های مخصوص مورد استفاده قرار گیرد.